1 § Nimi ja kotipaikkaYhdistyksen nimi on Metson Ylemmät Toimihenkilöt ry, josta
käytetään epävirallista lyhennettä MYT ja sen kotipaikka on Tampere2§ Tarkoitus ja toimintaYhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä työsuhteeseen
kuuluvia ynnä muita ammatillisia sekä yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja
sivistyksellisiä etuja.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:-
tukee jäseniään työsuhteesta johtuvien
oikeudellisten, sosiaalisten ja palkkauksellisten etujen turvaamisessa ja
kehittämisessä sekä solmii näitä tarkoittavia sopimuksia jäsentensä edustajana;-
harjoittaa tarkoituksensa muista ammatillista ja
työmarkkinallista valistus-, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustoimintaa;-
pyrkii paikalliseen yhteistyöhön muiden henkilöstöryhmien
kanssa ja käy yhteistyössä näiden kanssa neuvotteluja työnantajan kanssa
jäsentensä palkkaukseen ja muihin työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä;-
on yhteydessä niihin työmarkkinajärjestöihin,
joihin sen jäsenet kuuluvat, pitäen ne tietoisena työsuhteisiin liittyvien
sopimusten tekemistä tai muuttamista koskevien neuvottelujen yleisestä kulusta
ja antaen etukäteen tietoja sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä
näille työmarkkinajärjestöille;-
pitää yllä yhteyksiä muihin tarpeellisiin tahoihin
tarkoituksensa edistämiseksi;-
ilmoittaa työmarkkinajärjestöille, joihin sen
jäsenet kuuluvat, mahdollisista ammattikunnan työsuhteisiin liittyvistä
epäkohdista, joita yhdistys ei omin voimin ole kyennyt poistamaan;-
suorittaa mahdollisuuksiensa mukaan niiden
työmarkkinajärjestöjen, joihin sen jäsenet kuuluvat, antamat tehtävät, kuten
palkkatilastojen keruu, mielipidetiedustelu ja muut vastaavanlaiset tehtävät;-
tarkoituksiensa saavuttamiseksi yhdistys voi
käyttää työtaistelutoimenpiteitäYhdistys on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n yritysyhdistys.Yhdistys voi muodostaa alueellisia tai alakohtaisia
rekisteröimättömiä osastoja, joiden säännöt yhdistyksen hallitus hyväksyy.Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla.Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää huvi- ja
virkistystilaisuuksia, voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia,
testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja
arvopapereita sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä.Yhdistys ei ole toiminnassaan puoluepoliittinen.Yhdistys voi kuulua jäsenenä sen tarkoitusperiä palveleviin
järjestöihin.

3§ Yhdistyksen jäsenetHallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen jäseneksi
AKAVAn tai YTN:n jäsenliittoon järjestäytyneen henkilön, joka on Metso Oyj:n
tai sen seuraajan, tytär- tai osakkuusyhtiön palveluksessa ja,-
joka toimii asiantuntija- tai esimiestehtävissä
tai-
on suorittanut ammattikorkeakoulu-, yliopisto-
tai korkeakoulututkinnon4§ Jäsenen eroaminen tai erottaminenJäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla
erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa
jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksusnsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelelyllään yhdistyksessä tai
sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä
laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jos jäsen
eroaa 3§ kohdassa tarkoitetun yrityksen palveluksesta, hän voi olla yhdistyksen
jäsenenä enintään eroamisvuoden loppuun, jonka jälkeen hallitus erottaa hänet.Jos jäsen irtisanotaan 3§ kohdassa tarkoitetun yrityksen
palveluksesta, tulee hallituksen pyydettäessä tutkia asia ja tarvittaessa
huolehtia jäsenen eduista. Tällöin hän pysyy yhdistyksen jäsenenä hänen asiansa
hoitamisen vaatiman ajan. Ellei asiaa pyydetä tutkimaan, erottaa hallitus hänet
viimeistään irtisanomisvuoden lopussa.5§ Jäsenen oikeudet ja velvollisuudetJäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.Liittyessään yhdistykseen tai hallituksen päättäessä
muulloinkin jäsenen tulee antaa yhdistykselle tieto siitä, mihin liittoon hän
on järjestäytynyt sekä henkilö-, tilasto-, ym. yhdistyksen toiminnassaan
tarvitsemia tietoja.Jäsenen velvollisuus on ilmoittaa yhdistykselle hoitamansa
toimen laadussa tapahtuneet muutokset sekä posti- ja sähköpostiosoitteensa.6§ JäsenmaksuJäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous ottaen siinä huomioon yhdistyksen
muiden järjestöjen jäsenyydestä aiheutuvat jäsenmaksut.Jäsenmaksu peritään hallituksen määräämällä tavalla.Yhdistyksen kokous voi erityisestä syystä ja hallituksen
ehdotuksesta päättää kannettavaksi jäseniltä yhdistyksen toiminnan hyväksi
ylimääräisen jäsenmaksun.7§ MaksuvapausTaloudellisten vaikeuksien, lomauttamisen, sairauden,
opiskelun, perhevapaiden tai asevelvollisuuden takia voi hallitus pyynnöstä
antaa jäsenelle jäsenmaksuvapauden enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan.8§ HallitusYhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu
vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi, enintään 6 muuta
varsinaista jäsentä sekä 6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminenYhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.10§ Tilikausi ja toiminnantarkastusYhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.11§ Yhdistyksen kokouksetYhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai
ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä tammi- toukokuussa.Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.12§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminenHallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle
vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille henkilökohtaisesti
posti- tai sähköpostiosoitteeseen lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella
tai kaikille työpaikoille jaettavalla ilmoitustauluille kiinnitettävällä
kirjallisella kutsulla tai yhdistyksen www-sivuilla julkaistulla ilmoituksella.13§ VuosikokousYhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1.
Kokouksen avaus2.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijaa3.
Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus4.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys5.
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien lausunto6.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille7.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus8.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut
jäsenet9.
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa10.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin sian
yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.14§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminenPäätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta
on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen
varat samaan tarkoitukseen.